Kallelse till Wasa Fotbollsakademis höstmöte 2021
Wasa Fotbollsakademi rfPublicerad: 03.11.2021 11:00

Kallelse till Wasa Fotbollsakademis höstmöte 2021

När: Torsdag 18.11 kl 19.00

Plats: Wasa Fotball Cup kansli (Bredvid Fennia Arena).

Medlemmarna i Wasa Fotbollsakademi kallas till höstmöte torsdag 18.11 kl 19.00.

På föreningsmötet behandlas frågor enligt bifogad föredragninsglista.

Ärende som medlemsförening önskar få behandlat vid ordinarie föreningsmöte bör anmälas till styrelsen minst fem dagar före mötet.

Varje medlemsförening har rätt att utse ett visst antal mötesdelegater till föreningsmötet baserat på antalet medlemmar i medlemsföreningen, vilka är i åldern upp till och inkluderande A-juniorer, som har löst spelarlicens i Finska Bollförbundet rf., enligt följande: Medlemsföreningen har rätt till en delegat för varje påbörjat hundratal av sådana medlemmar vid utgången av den kalendermånad som föregår styrelsens kallelse till föreningsmötet. En medlemsförening har dock rätt att på så sätt utse högst en fjärdedel (1/4) av alla mötesdelegater vid ett föreningsmöte.

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Verksamhetsplan 2022, budget 2022 samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för 2022
  6. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  7. Val av en elller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/suppleanter.
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande